POLITYKA PRYWATNOŚCI NOVILET SP. Z O.O.

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które mają Państwo w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Novilet Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, zarejestrowana pod numerem KRS 0000519874, NIP 7822574386, REGON 302803544, zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem siedziby spółki lub adresem e-mail: info@novilet.pl z dopiskiem „RODO”. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

JAKIE MAMY CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

 

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator Danych Osobowych, przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Poniżej znajdują się wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

A. w celu zawarcia i realizacji umowy, czyli świadczenie usług przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres prac, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy między nami.

B. w celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.: wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres prac, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

C. w celu rozpatrzenia spraw kierowanych bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych np. rozpatrzenie wniosków gwarancyjnych przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres wykonanych prac, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje, które nam zostały dostarczone w tym celu.

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

Ø  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy;

Ø  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

D.  w celu badania i rozwoju naszych produktów przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko,  nazwa jednostki naukowej, adres jednostki naukowej, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą od Państwa otrzymaliśmy;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

Ø  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy;

Ø  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

E. w celu odpowiedzi, ofert /zapytań przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu albo inne dane jakie nam Państwo podali;

Może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z naszych usług podejmujesz po pewnym czasie od otrzymania od nas oferty, a podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest umożliwienie skorzystania z naszych usług przez określony czas bez konieczności ponawiania oferty).

F. w celu administrowania stroną internetową www.novilet.eu możemy przetwarzać takie dane osobowe jak:

Adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym itp;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie możliwości administrowania stroną internetową. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce plików cookies.

G. w celu marketingu bezpośredniego, przetwarzamy następujące dane

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres jednostki naukowej, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

Ø  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody

Ø  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

 

JAK ZREALIZOWAĆ PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY?

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych lub wysłać email z dopiskiem „RODO”.

3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w przypadku zawarcia z nami umowy na świadczenie naszych usług podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z naszych usług.

2. Aby otrzymać ofertę handlową, konieczne jest podanie adresu e-mail i numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom oraz zachować najwyższą jakość obsługi, na której bardzo nam zależy.

 

 

CZY PROWADZIMY ZAAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE?

 

Informujemy, że prowadzimy działania zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W wyniku używania popularnej technologii jaką jest Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads i Google Analytics. W kampaniach związanych z marketingiem może dochodzić do profilowania, jednak w sposób oczywisty nie powoduje to skutków prawnych i nie wywiera to istotnego wpływu na potencjalnie zainteresowane osoby.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania marketingowe. 

Aby zarządzać używanymi plikami cookie i podobnymi technologiami (pikselami śledzącymi, sygnałami nawigacyjnymi itp.) oraz związanymi z nimi zgodami, używamy narzędzia do wyrażania zgody „Real Cookie Banner”. Szczegółowe informacje na temat działania „Real Cookie Banner” można znaleźć na <a href=”https://devowl.io/rcb/data-processing/” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://devowl.io/rcb/data-processing/</a>.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest Art. 6 (1) lit. c RODO i Art. 6 (1) lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zarządzanie wykorzystywanymi plikami cookies i podobnymi technologiami oraz związanymi z tym zgodami.


Podanie danych osobowych nie jest wymagane umową ani konieczne do zawarcia umowy. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych. Jeśli nie podasz danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać Twoimi zgodami.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

 

1. Twoje dane możemy przekazywać naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.

2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 • podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;
 • agencjom/instytutom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrową.

3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym, czy prywatnym jak m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa itp. Niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW TRZECICH?

 

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użytkowaniem przez nas oprogramowania zaufanych dostawców spoza EOG. 

JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2.Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • trwania umowy, ale także po jej ustaniu, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków; w odniesieniu do danych związanych z udzielonymi gwarancjami;
 • 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 • do czasu cofnięcia zgody, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;

3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.

4. Prawo do zapomnienia: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE PRAWA?

 

1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub;
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych.

W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

6. Swoje uprawnienia możecie zrealizować poprzez wysłanie listu bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres siedziby lub wysyłając maila na adres: info@novilet.pl z dopiskiem „RODO”

MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in.:

a) Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679)

b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

d) Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą mailową albo w ramach komunikatu na naszej stronie internetowej: www.novilet.pl.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r

Scroll to Top